Art. 1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Van Werven: de besloten vennootschappen Van Werven Infra B.V.,Van Werven Recycling B.V., Van Werven Biomassa B.V., Van Werven Energie B.V., Van Werven Afvalinzameling B.V., Van Werven Afvalservice B.V., Kunststof Recycling Van Werven B.V., Heicom B.V. en Van Werven Holding B.V. en/of enige andere aan Van Werven gelieerde onderneming.
- Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon (waaronder: relaties, huurders, kopers, etc), die diensten of zaken van Van Werven afneemt of met wie Van Werven een overeenkomst sluit danwel daarover onderhandelt.
- Meerwerk: Al die werkzaamheden en zaken die tijdens de uitvoering van de overeenkomst worden verricht c.q. geleverd en die meer of anders zijn dan hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen, zoals maar niet beperkt tot i) uitbreiding van de werkzaamheden/leveringen op verzoek van de opdrachtgever ii) wijziging van de werkzaamheden die tot een uitbreiding of verzwaring van de werkzaamheden leiden iii) aanvullingen of wijziging van de werkzaamheden nodig voor een goede en vakkundige uitvoering van de overeenkomst en/of wegens wijzigingen in (overheids)voorschriften of nieuwe (overheids)voorschriften iv) aanvullingen of wijzigingen van de werkzaamheden die nodig zijn vanwege niet nakoming door opdrachtgever van zijn verplichtingen inzake de overeenkomst; v) afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.
1.2 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offerten, facturen en overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen tussen Van Werven en haar opdrachtgever. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk vooraf schriftelijk worden vastgesteld door Van Werven.
1.3 Op van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen kan opdrachtgever geen beroep doen, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Van Werven zijn aanvaard. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4 Behoud en aanvaarding van een offerte, factuur of overeenkomst door opdrachtgever betekent expliciete acceptatie van deze voorwaarden zoals opgesteld en/of verstrekt door medewerkers van Van Werven.
1.5 Tussen Van Werven en opdrachtgever staat vast, dat - indien eenmaal onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd - deze algemene voorwaarden ook op latere aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing zijn.
1.6 Bij vervoersovereenkomsten zijn naast deze voorwaarden tevens de Algemene Vervoer Condities 2002 (AVC) (vastgesteld door Stichting Vervoeradres) laatst gedeponeerde versie van toepassing. Bij internationaal vervoer zijn de AVC aanvullend van toepassingen op de bepalingen van het CMR verdrag. Indien bepalingen van de AVC afwijken prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Art. 2. Offertes, prijzen, prijswijzigingen en wijzigende omstandigheden en termijnen

2.1 Door Van Werven uitgebrachte offertes zijn geheel vrijblijvend. Acceptatie vindt plaats door getekende retournering door de
opdrachtgever en/of door aanvang/levering (en daarmee de acceptatie door de opdrachtgever/wederpartij) van de dienst of zaak/zaken.
Offertes blijven geldig tot de op de offerte vermelde datum. Van Werven is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of bij gebreke daarvan, nadat Van Werven de opgedragen werkzaamheden feitelijk is aangevangen.
Een op ondergeschikte punten afwijkende aanvaarding bindt Van Werven niet, zulks in afwijking van art 6.225 lid 2 BW. In dat geval komt de overeenkomst tot stand op de voorwaarden en basis van de door Van Werven opgemaakte offerte.
2.2 Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, technische omschrijvingen, maatvoering, gewichtsopgave, rapporten, modellen en andere
gegevens die door Van Werven worden verstrekt, betreffende uiterlijk of de hoedanigheid van de te leveren zaken en over de
aard van de door haar te verrichten diensten, geven slechts een algemene voorstelling van zaken en binden Van Werven niet.
2.3 Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting, andere overheidsheffingen/toeslagen, verpakkingen/emballage en meerwerk. Inzake transport zijn prijzen gebaseerd op goed bereikbare en berijdbare plaatsen.
2.4 Prijzen zijn exclusief transportkosten en (brandstof)toeslagen, tenzij afwijking hiervan door Van Werven expliciet vooraf schriftelijk is bevestigd.
2.5 Door (onvoorziene) omstandigheden en/of verborgen gebreken waarmee bij de offerte en/of overeenkomst geen rekening is gehouden, zal een offerte en/of overeenkomst haar geldigheid verliezen en zal Van Werven een nadere prijsopgave doen. In het voorgaande is tevens de situatie van meerwerk begrepen.
2.6 Van Werven is ook na het sluiten van een overeenkomst bevoegd om kennelijke fouten in de prijsstelling te corrigeren wanneer
deze prijsstelling evident onjuist is en/of berust op een kennelijke verschrijving en/of drukfout.
2.7 Indien na de datum van aanvaarding van de opdracht c.q. gedurende de looptijd van de overeenkomst de kosten voor Van Werven toenemen door een omstandigheid die buiten haar invloedssfeer ligt, zoals maar niet beperkt tot de situatie dat een toeleverancier van Van Werven zijn prijzen wijzigt, en/of de euro re- of devalueert en/of belastingen, sociale lasten, invoerrechten, vrachtkosten, overheidsmaatregelen e.d. veranderen, is Van Werven gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
2.8 Onverminderd het in dit artikel bepaalde heeft Van Werven het recht om haar prijzen elk jaar aan te passen conform de kostprijsontwikkelingen in de sector.
2.9 Zolang een opdracht en/of levering niet is voltooid, is Van Werven gerechtigd tussentijds termijnfacturen in rekening te brengen.
2.10 Indien Van Werven niet in staat is om de (potentiële) vorderingen uit hoofde van de overeenkomst tegen haar conveniërende
voorwaarden onder te brengen bij een kredietverzekeraar, dan heeft Van Werven het recht om de overeenkomst eenzijdig te
ontbinden. In dit geval heeft opdrachtgever geen recht op vergoeding van schade.
2.11 De door Van Werven opgegeven termijnen zijn geen fatale termijnen. De lever termijnen worden bij benadering opgegeven en binden van Werven niet. Overschrijding van een opgegeven termijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst. Van Werven heeft het recht de werkzaamheden in door haar te verkiezen volgorde, naar haar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet in gedeelten.

Art. 3. Reclamering

3.1 Opdrachtgever dient alle beweerde rechten wegens een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Van Werven binnen uiterlijk 10 werkdagen, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, in te roepen en schriftelijk onder opgaaf van redenen bij Van Werven in te dienen, bij gebreke waarvan de rechten van opdrachtgever terzake zijn vervallen. De rechten van de
opdrachtgever terzake vervallen eveneens indien opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Van Werven een (vermeend) gebrek zelf tracht te (laten) verhelpen.
3.2 Indien een reclame (gedeeltelijk) wordt geaccepteerd dan zal Van Werven in de gelegenheid worden gesteld om alsnog naar behoren te presteren. De aansprakelijkheid van Van Werven is beperkt tot nakoming van deze verplichtingen. De voldoening aan deze verplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding.
Indien nakoming niet mogelijk is doordat opdrachtgever Van Werven deze gelegenheid niet biedt, dan is Van Werven van haar verplichtingen bevrijd en zal de overeenkomst over en weer ongedaan worden gemaakt, zonder dat Van Werven gehouden zal zijn tot vergoeding van schade.
3.3 Reclamaties inzake facturen dienen binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Van Werven onder opgaaf van redenen te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen.
3.4 Reclames zoals in dit artikel bedoeld schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.
Art. 4. Betaling, verzuim, ontbinding, eigendomsvoorbehoud en zekerheden

4.1 (BETALINGSTERMIJN, OPEISBAARHEID, RENTE)

Alle bedragen die door de opdrachtgever aan Van Werven verschuldigd zijn, zullen worden betaald met inachtneming van de daartoe overeengekomen termijn of, bij gebreke aan een overeengekomen termijn, binnen dertig dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim raakt en aan Van Werven een contractuele vertragingsrente van 0,75 % per maand verschuldigd is.
Bij niet tijdige betaling zal de opdrachtgever, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn.
4.2 Alle vorderingen worden direct en volledig opeisbaar indien en zodra opdrachtgever i) in verzuim is met een of meer van zijn verplichtingen jegens Van Werven ii) in staat van faillissement wordt verklaard iii) surseance van betaling aanvraagt iv) beslag op (een deel van de) goederen van opdrachtgever wordt gelegd v) opdrachtgever het vrije beheer over zijn vermogen verliest vi) opdrachtgever haar onderneming staakt. Voorts is Van Werven in deze gevallen naar haar keuze gerechtigd direct en zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling vereist is de overeenkomst te (gedeeltelijk) te ontbinden en de (rechts) gevolgen hiervan ongedaan te maken, zulks met het recht op schadevergoeding.
4.3 GEEN VERREKENING OF OPSCHORTING De opdrachtgever zal zich nimmer onttrekken aan enige betalingsverplichting in gevolge een overeenkomst. De opdrachtgever is niet gerechtigd aftrek, verrekening, opschorting of compensatie toe te passen ten aanzien van bedragen die Van Werven krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst aan opdrachtgever in rekening brengt.
4.4(BUITEN)GERECHTELIJKE (INCASSO)KOSTEN
Alle kosten vallende op de invordering komen ten laste van opdrachtgever. Vanaf datum verzuim is zij naast de hoofdsom buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien Van Werven haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan. Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra (interne of externe) juridische bijstand door Van Werven is ingeroepen, respectievelijk door Van Werven incasso maatregelen worden genomen, zonder dat enige nadere vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door opdrachtgever verschuldigd zijn.
Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, dan op de rente en vervolgens op de oudste factuur.
4.5 EIGENDOMSVOORBEHOUD
4.5.1 Alle door Van Werven geleverde zaken blijven eigendom van Van Werven totdat de opdrachtgever alle (betalings)verplichtingen uit de met Van Werven gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
4.5.2 Zolang integrale betaling van alle vorderingen van Van Werven door opdrachtgever niet heeft plaatsgevonden, is het de opdrachtgever niet toegestaan om over de geleverde zaken te beschikken, deze buiten haar feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te vermengen met andere zaken, van een andere zaken een hoofd – of bestanddeel te laten uitmaken, te verpanden of te bezwaren dan wel ter zake andere rechtshandelingen aan te gaan, tenzij Van Werven daaraan voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.
4.5.3 Voor het geval de eigendom van Van Werven op de door haar aan opdrachtgever geleverde zaken niet meer bij haar zou berusten, verleent de opdrachtgever aan Van Werven reeds bij voorbaat een eerste pandrecht op alle door Van Werven geleverde en uit te leveren zaken als mede op de vorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van verzekering van de zaken zoals bedoeld in 5.4.6. Dit pandrecht strekt tot meerdere zekerheid voor alle bestaande en toekomstige vorderingen die van Van Werven op opdrachtgever heeft of zal krijgen.
De opdrachtgever verklaart tot de verpanding bevoegd te zijn, als mede dat op de verpande zaken en vorderingen geen beperkte rechten (zullen) rusten noch daarop bij voorbaat zijn gevestigd.
4.5.4 Opdrachtgever verleent Van Werven een onherroepelijke volmacht om voor en namens opdrachtgever alle rechtshandelingen te verrichten tot vestiging van de pandrechten voor zover die vestiging niet reeds heeft plaatsgevonden. De toepasselijkheid van artikel 3: 68 BW is uitgesloten. Onverminderd het voorgaande is opdrachtgever voorts verplicht op eerste verzoek van Van Werven alle (rechts) handelingen te verrichten die in het kader van de bedoelde verpandingen vereist zijn of mochten worden.
4.5.5 Zodra de opdrachtgever in zijn verplichtingen te kort schiet is Van Werven gerechtigd de zaken terug te nemen, respectievelijk deze als pandhouder onder zich te nemen, zulks onverminderd de overige aan Van Werven toekomende rechten op grond van de wet. Opdrachtgever machtigt Van Werven nu reeds vooralsdan om met het voornoemde doel de plaats(en) te (doen) betreden waar de zaken zich bevinden, daaronder eventueel ook plaatsen bij derden.
4.5.6 Zolang de zaken aan Van Werven in eigendom toebehoren danwel zij op de zaken een pandrecht heeft, zal opdrachtgever de zaken deugdelijk verzekeren. Bij een eventuele uitkering op grond van die verzekering is Van Werven gerechtigd tot de schadepenningen. Voor zover nodig verplicht opdrachtgever zich er bij voorbaat toe om zijn zijn medewerking te verlenen aan al het geen daarvoor nodig is.
4.5.7 Opdrachtgever zal al datgene doen en nalaten wat nodig is om de eigendomsrechten van Van Werven veilig te stellen.
4.5.8 Indien enige derde beslag wil leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of daarop een ander recht wil vestigen of doen gelden zal opdrachtgever Van Werven daarvan onmiddellijk informeren.
4.6 ZEKERHEID STELLEN
De opdrachtgever is verplicht op eerste vordering van Van Werven zekerheid te stellen voor hetgeen de opdrachtgever aan Van Werven is verschuldigd dan wel wordt verschuldigd. Deze verplichting bestaat ook indien de opdrachtgever zelf in verband met het verschuldigde reeds zekerheid heeft moeten stellen of heeft gesteld.
4.7 RETENTIE- EN PANDRECHT
a. Van Werven heeft jegens ieder die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op gelden, zaken en documenten die hij in verband met de overeenkomst onder zich heeft.
b. Tegenover de opdrachtgever of de geadresseerde kan Van Werven het recht van retentie steeds uitoefenen voor hetgeen hem verschuldigd is of zal worden door opdrachtgever of geadresseerde uit welken hoofde ook. Hij kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de zaken drukt.
c. Van Werven kan het in lid 4.7.b toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.
d. Van Werven kan het recht van retentie tevens uitoefenen voor een hem in verband met een rembours toekomende provisie, waarvoor hij geen zekerheid behoeft te aanvaarden.
e. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is hij die aflevering vordert, verplicht het gedeelte over welke verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door hem betwiste gedeelte of van het gedeelte waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.
f. Op alle zaken, documenten en gelden, die Van Werven uit welken hoofde en met welke bestemming dan ook onder zich heeft of zal krijgen, wordt geacht een pandrecht te zijn gevestigd als bedoeld in art. 3:236 BW voor alle vorderingen, die hij ten laste van de opdrachtgever of van de eigenaar heeft of zal krijgen.
g. Verkoop van enig onderpand geschiedt op de bij de wet bepaalde wijze of -indien daaromtrent overeenstemming bestaat - onderhands.
h. De bevoegdheid tot verkoop als bedoeld in het voorgaande lid houdt in de zich in zijn bezit bevindende zaken op kosten van de opdrachtgever te verkopen overeenkomstig de artikelen 3:249 e.v. BW en zichzelf uit de opbrengst alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te voldoen, e.e.a indien de opdrachtgever in gebreke is de bedragen te voldoen, die door hem aan Van Werven verschuldigd zijn, dan wel de opdrachtgever Van Werven goede grond heeft gegeven te vrezen, dat in die betalingsverplichtingen zal worden tekortgeschoten.
i. Van Werven kan de verpande zaken desgevraagd doen vervangen door een uitsluitend te zijner beoordeling staande andere gelijkwaardige zekerheid.
j. Op eerste verzoek van Van Werven zal de opdrachtgever zekerheid stellen voor vracht, rechten, belastingen, heffingen, premies, en andere kosten die Van Werven maakt of verlangd wordt te maken ten behoeve van de opdrachtgever.
k. Alle gevolgen van het niet (tijdig) voldoen aan een verplichting tot zekerheidstelling komen ten laste van de opdrachtgever.

Art. 5. Overmacht

5.1 Indien en voor zover er omstandigheden aan de orde zijn van welke aard dan ook op grond waarvan Van Werven in
redelijkheid niet meer kan worden verlangd dat de overeenkomst onverkort ten uitvoer wordt gelegd, komt Van Werven een
beroep op overmacht toe zonder enige plicht de eventuele schade van de opdrachtgever te vergoeden. Onder overmacht wordt
onder andere gerekend: onwerkbaar weer, onwerkbare bodemgesteldheid, onbereikbare of onberijdbare laad- en of losplaatsen, gedragingen van derden die Van Werven (tijdige) nakoming beletten.
5.2 Overmacht kan aanleiding geven tot (gedeeltelijke) ontbinding. Het voorgaande leidt er toe dat partijen over en weer de
gevolgen van de overeenkomst ongedaan maken. De voorgaande situatie leidt nimmer tot schadeplichtigheid aan de zijde van
Van Werven.

Art. 6. Verhuur

6.1 Onder het “gehuurde” wordt verstaan: het materieel, materiaal, hulpstukken, rijplaten, containers en/of apparatuur zoals
omschreven in de huurovereenkomst of zoals feitelijk ter hand gesteld van huurder.
6.2 Door acceptatie van het gehuurde verklaart de huurder het gehuurde in goede staat van Van Werven te hebben ontvangen. Eventuele klachten dient opdrachtgever uiterlijk binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Van Werven mede te delen.
6.3 Opdrachtgever zal Van Werven op eerste verzoek een waarborgsom betalen. De waarborgsom wordt aan huurder terugbetaald onder verrekening van openstaande facturen van huurder bij inlevering van het gehuurde, en uitsluitend indien er geen sprake is van schade aan het gehuurde.
6.4 Van Werven behoudt zich het recht voor om tijdens de duur van huurovereenkomst het gehuurde te doen vervangen door
soortgelijke goederen, indien dit naar haar oordeel wenselijk of noodzakelijk is, zonder dat huurder terzake een beroep kan
doen op enig recht van schadevergoeding, verrekening, opschorting, aftrek of ontbinding van de overeenkomst of anderszins.
6.5 Het gehuurde dient door huurder, werknemers van huurder en derden waarvan huurder zich bedient, gebruikt te worden
overeenkomstig de bestemming van het gehuurde en de daartoe gegeven gebruiksvoorschriften. Op huurder rust de
verplichting het gehuurde in goede staat te houden en over te dragen. De kosten van herstel of vervanging uit welke hoofde
dan ook veroorzaakt of nodig -behoudens het normale onderhoud - zijn voor rekening van huurder. Huurder
is gehouden alle gemaakte kosten in verband met gebruik strijdig met de bestemming en gebruiksvoorschriften aan verhuurder op eerste verzoek te voldoen.
6.6 Huurder is aansprakelijk voor het verlies van en alle schade aan het gehuurde, ongeacht of dit verlies of deze schade is
veroorzaakt door de huurder, diens werknemers, door derden, dan wel door overmacht.
6.7 Indien de huurder bij het laden, lossen en/of andere werkzaamheden van het gehuurde gebruik maakt van de diensten van de
werknemers van Van Werven, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in
ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de huurder. Terzake is huurder tegenover Van Werven aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart Van Werven voor aanspraken van derden en of personeelsleden van Van Werven hoe ook genaamd of ontstaan.
6.8 Huurder leeft alle op het gehuurde van toepassing zijnde voorschriften van overheidswege en (internationale) regelgeving, in
het bijzonder die met betrekking tot het milieu, veiligheid en KLIC-meldingen, strikt na. Huurder is aansprakelijk jegens Van
Werven voor schade als gevolg van niet, of niet volledig inachtneming van deze voorschriften, alsmede van kosten en boetes
welke hieruit kunnen voortkomen. Huurder vrijwaart Van Werven, haar werknemers en de door haar ter uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde derden uitdrukkelijk voor enige aanspraken van derden in dit verband.
6.9 Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen.
6.10 Eventuele reparaties aan het gehuurde, die door het gebruik van de huurder noodzakelijk zijn geworden, geschieden door
personen die door Van Werven aangewezen worden, dit op kosten van de huurder. De huurder dient zich daarom bij het
ontstaan van de schade onmiddellijk tot Van Werven te wenden en niet eerder over te gaan tot reparatie dan nadat Van
Werven de huurder terzake heeft geïnstrueerd, een en ander onverlet latende de wettelijke plichten van de huurder waaronder
die tot beperking van de schade, gevolgschade daaronder begrepen.
6.11 Indien door de huurder schade wordt veroorzaakt blijven de huurpenningen verschuldigd over de periode waarin de reparatie
uitgevoerd wordt, ook als deze de in beginsel overeengekomen huurtermijn overschrijdt, tenzij de schade een oorzaak kent die
redelijkerwijs voor rekening en risico van Van Werven behoort te komen.
6.12 Van Werven, of door haar aan te wijzen personen, is te allen tijde gerechtigd de plaats of plaatsen te betreden waar het
gehuurde zich bevindt en deze te onderzoeken.
6.13 Het gehuurde is en blijft te allen tijde eigendom van Van Werven. Opdrachtgever is niet bevoegd het gehuurde te vervreemden
of met enig recht te bezwaren. Opdrachtgever zal het gehuurde steeds gescheiden van zaken van zichzelf of derden en
gekenmerkt als eigendom van Van Werven opslaan of stallen, zodanig dat enige derde daarop geen enkel recht of beslag kan
vestigen. Huurder dient aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Van Werven te vrijwaren.
6.14 Het is huurder niet toegestaan het gehuurde –zoals met name maar niet beperkt tot rijplaten- onder te verhuren, beschikbaar te stellen aan derden of te verplaatsen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Werven.
6.15 Bediening en gebruik van het gehuurde is te allen tijde voor eigen risico van de huurder.
6.16 Huurder draagt het volledige risico en verantwoordelijkheid van het gehuurde gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de
huurder is gesteld. Huurder is verplicht zorg te dragen voor een volledige verzekering (waaronder bouwplaats- en/of CARverzekering)
tegen schade, verlies en diefstal van het gehuurde gedurende de termijn dat het gehuurde aan de huurder ter
beschikking staat, waaronder begrepen het laden, lossen en transport. Opdrachtgever zal op eerste verzoek een afschrift van de verzekeringspolis aan Van Werven verstrekken.
6.17 In geval van schade, verlies of diefstal is opdrachtgever verplicht de nieuwwaarde-kosten van het gehuurde op eerste verzoek aan Van Werven te betalen. Van Werven zal deze aan de opdrachtgever in rekening brengen.
De huurprijs is door huurder aan Van Werven verschuldigd totdat de nieuwwaarde-kosten zijn voldaan. Bij schade is de opdrachtgever gehouden de herstelkosten aan Van Werven te voldoen. Ook na betaling door of namens opdrachtgever zal de eigendom van het gehuurde (zoals bijvoorbeeld rijplaten) voorzien van het Van Werven logo onverminderd bij Van Werven blijven.
6.18 Afmelding van het gehuurde (waaronder rijplaten) dient door de huurder minimaal 24 uur voor het gewenste ophaaltijdstip te
geschieden (en 36 uur bij ophalen op een zaterdag). Huurder is en blijft verantwoordelijk voor het gehuurde –in het bijzonder
het tegengaan van schade, verlies of diefstal- tot en met het moment van ophalen door een medewerker van Van Werven.

Art. 7 Bepalingen inzake aanbieding, inname, acceptatie, bewerking en/of verwerking van afvalstoffen

Opdrachtgever is naast en in aanvulling op zijn verplichtingen zoals opgenomen in de overeenkomst verplicht de navolgende instructies in acht te nemen en dienovereenkomstig te handelen:
7 1. Aanbieden van afvalstoffen
7.1.1.Opdrachtgever is verplicht:
a.Over de wijze van aanbieding van afvalstoffen overleg te plegen met Van Werven;
b.De afvalstoffen op een zodanige wijze te verpakken en te etiketteren als wettelijk is voorgeschreven, eventueel aangevuld met
hetgeen tussen opdrachtgever en Van Werven daaromtrent nader is overeengekomen;
c.Tijdig alle vereiste instructies met betrekking tot de te verrichten diensten aan Van Werven te doen toekomen;
d.Tenminste aan te geven, hetzij door middel van een afzonderlijke schriftelijke verklaring, dan wel op de vrachtbrief (afhankelijk
van het Vervoer en Soort afvalstoffen: de AVC-vrachtbrief, de CMR-vrachtbrief, het EVOA-document of het Wettelijke
begeleidingsdocument):
i.de plaats waar de afvalstoffen vrijkomen,
ii.of de afvalstoffen stoffen zijn in de zin van de Wet Milieugevaarlijke Stoffen of een Vastgesteld Besluit m.b.t. deze Wet,
iii.de aard en samenstelling van de afvalstoffen,
iv.de hoeveelheid van de afvalstoffen,
e.In geval van een overeenkomst tot vervoer de bestemming van de afvalstoffen zal opdrachtgever Van Werven
voornoemde documenten tijdig verstrekken. Opdrachtgever staat er voor in dat de documenten naar waarheid en zonder
fouten zijn opgemaakt;
f.Van Werven te allen tijde desgevraagd nadere informatie te verstrekken omtrent de aard en herkomst van de afvalstoffen;
g.In het bezit te zijn van de voor de te verrichten diensten vereiste vergunning(en) en/of ontheffing(en), indien zulks op grond
van een provinciale of gemeentelijke verordening vereist is;
h.Als opdrachtgever tot Inzameling of Vervoer de op grond van de wet of verordening verplichte meldingen of registraties te
verrichten;
i.Zich aan de op het terrein van Van Werven geldende voorschriften en aanwijzingen te houden.
7.1.2 Opdrachtgever betreedt het terrein van Van Werven op eigen risico. Van Werven is niet aansprakelijk voor schade aan
personen en/of zaken die veroorzaakt wordt op haar bedrijfsterrein.
7.2. In ontvangstname van afvalstoffen en grond
7.2.1 In ontvangstname en acceptatie vinden niet plaats zonder dat aan Van Werven door opdrachtgever een omschrijving is verstrekt
van aard, eigenschappen en samenstelling van de afvalstoffen/grond die tenminste voldoet aan de wettelijke eisen.
7.2.2 Van Werven is gerechtigd monsters en/of (indicatief) bodemonderzoek van de aangeboden afvalstoffen/grond te (laten) nemen
en deze te (laten) analyseren. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
7.2.3 Opdrachtgever zal de overeengekomen prijs aan Van Werven betalen en de afvalstoffen/grond onverwijld terugnemen, indien de aangeboden afvalstoffen/grond niet overeenkomen met de door opdrachtgever opgegeven aard en samenstelling van die afvalstoffen/grond.
7.2.4 Bij het aanbieden van grond dient de opdrachtgever voor haar rekening een bodemonderzoek te verzorgen. Indien de opdrachtgever geen bodemonderzoek verzorgt, zal Van Werven bij aanlevering een (indicatief) bodemonderzoek inzetten, waarvan de kosten voor
opdrachtgever komen. Indien uit het (indicatief) bodemonderzoek verontreiniging blijkt, behoudt Van Werven het recht de partij
te weigeren, waardoor opdrachtgever verplicht is de partij terug te nemen op eerste verzoek van Van Werven.
7.2.5 Afvalstoffen/grond zijn vanaf het moment van acceptatie en in ontvangstname dan wel verlading eigendom van Van Werven,
tenzij na acceptatie blijkt dat is afgeweken van de voorwaarden en instructies waaronder aanlevering dient plaats te vinden.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, wordt eigendomsovergang ten aanzien van die afvalstoffen/grond geacht niet te
hebben plaatsgevonden.
7.3. Voorschriften
7.3.1 In geval van een overeenkomst tot vervoer, is opdrachtgever daarnaast verplicht:
a.Bij grensoverschrijdend Vervoer van afvalstoffen aan te geven of dit Vervoer valt onder de nationale regeling
grensoverschrijdend vervoer van gevaarlijke afvalstoffen, danwel onder enig ander op het grensoverschrijdend vervoer van
toepassing zijnde internationale wet- of regelgeving;
b.Zorg te dragen voor het aanbrengen en in standhouden van de bebakening en/of verlichting welke ingevolge voorschriften
van overheidswege vereist is of gezien de situatie ter plaatse noodzakelijk is. Van Werven zal opdrachtgever over
voornoemde overheidsvoorschriften inlichten en desgewenst de benodigde bebakenings- en/of verlichtingsmiddelen op
nader door Van Werven te stellen voorwaarden ter beschikking stellen. Indien Opdrachtgever ten deze in gebreke blijft, is hij
aansprakelijk voor alle schade en kosten die hieruit voor Van Werven voortvloeien.
7 4. Bodemsanering, verontreiniging en asbest
7.4.1 Indien opdrachtgever de intentie heeft materieel en/of medewerkers van Van Werven in te zetten op een (bodem-)
saneringslocatie of andere locatie waar sprake is van een vermoeden en/of aanwezigheid van verontreiniging en/of asbest, is
opdrachtgever te allen tijde verplicht dit vooraf te melden aan Van Werven. De aard van de verontreiniging dient gemeld te
worden, evenals de te treffen technische, materiële en personele voorzieningen om op een veilige wijze de werkzaamheden uit
te kunnen voeren conform de geldende wet- en regelgeving.
7.4.2 Van Werven behoudt zich het recht toe aanvullende technische, materiële en personele voorzieningen welke betrekking
hebben op het project in rekening te brengen bij opdrachtgever.

Art. 8 Verkoop en levering, bemonstering en reclame

8.1 Van Werven staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen zelfs niet als dat doel aan Van Werven bekend is gemaakt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 Het risico van de zaken gaat over op de opdrachtgever bij aflevering, waaronder wordt begrepen het ter beschikking stellen van de zaken hetzij bij afhalen op de locatie van Van Werven hetzij bij bezorging op de met opdrachtgever overeengekomen locatie.
Van Werven is verantwoordelijk voor de staat van de zaken tot op het moment van aflevering.
8.3 In afwijking van artikel 3 geldt ten aanzien van zaken hetvolgende.
a.De opdrachtgever dient de zaken direct bij aflevering te (laten) inspecteren/bemonsteren. Daarbij zal de opdrachtgever onderzoeken ofde hoeveelheid en de kwaliteit van de zaken overeenstemt met hetgeen tussen Van Werven en opdrachtgever is overeengekomen.
b.Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen direct, doch hoogstens binnen twee werkdagen na feitelijke aflevering schriftelijk aanVan Werven te worden gemeld, bij gebreke waarvan de rechten van opdrachtgever zijn vervallen.
c.Eventuele niet zichtbare gebreken dienen direct, doch hoogstens binnen twee werkdagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeftontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk aan Van Werven te worden gemeld, bij gebreke waarvan de rechten van opdrachtgever zijn vervallen.
d.Indien Van Werven niet binnen een week na aflevering een schriftelijke melding van de opdrachtgever heeft ontvangen worden dezaken geacht zonder enig gebrek te zijn afgeleverd.
e.Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele levering.
f.De opdrachtgever dient Van Werven in de gelegenheid te stellen een vermeend gebrek en/of een aanspraak te onderzoeken en indienVan Werven de aanspraak honoreert het gebrek te herstellen.
g.De rechten van opdrachtgever vervallen indien hij het geleverde geheel of gedeeltelijk heeft verbruikt, bewerkt of verwerkt, vermengdmet andere zaken, of aan derden heeft doorgeleverd danwel indien opdrachtgever zelf heeft getracht een vermeend gebrek te (laten) herstellen.
8.4 Indien de opdrachtgever tijdig reclameert schort dat zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft gehouden de zaken af te nemen.
8.5 Aan de opdrachtgever komen niet de rechten toe die de wet aan de consument toekent in boek 7 BW, zoals onder meer het bepaalde in artikel 7:17 BW dat de zaken moeten beantwoorden aan de overeenkomst.
8.6 De aansprakelijkheid van Van Werven is beperkt tot hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden in artikel 11.
8.7 Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever, die door van Werven wordt aanvaard, voor zaken die Van Werven uit voorraad kan leveren, heeft Van Werven als vergoeding voor gederfde winst en gemaakte administratieve en personele kosten, recht op een vergoeding van 15% van de verkoopwaarde van deze bestelde zaken. De annulering geschiedt steeds schriftelijk.
Annulering is nooit mogelijk van een opdracht die betrekking heeft op zaken die speciaal naar de wensen van de opdrachtgever
worden of zijn gefabriceerd.

Art.9. Vervoer en Naleving wetgeving

9.1 De opdrachtgever zal bij het laden van het voertuig steeds de aanwijzingen van Van Werven
opvolgen. Deze verplichtingen gelden tevens en onverkort voor derden die voor of namens de opdrachtgever (een deel van) de
werkzaamheden van de opdrachtgever uitvoeren.
9.2 De opdrachtgever staat er voor in dat door haar toedoen Van Werven nimmer opdrachten uitvoert in strijd met de wet en opdrachtgever vrijwaart Van Werven voor aanspraken hoe ook genaamd of ontstaan.
9.3 Meer in het bijzonder zal opdrachtgever nimmer vrachtauto’s van Van Werven (laten) beladen, zodanig dat daardoor
aslastoverschrijding en/of overbelading zal ontstaan. Evenmin zal de opdrachtgever Van Werven voorzien van onjuiste of
onvolledige informatie terzake.
9.4 De opdrachtgever zal Van Werven nimmer transporten laten uitvoeren in strijd met de Arbeidstijdenwet en het
Arbeidstijdenbesluit vervoer. Indien Van Werven een transport niet tijdig kan uitvoeren of voltooien in verband met de juiste
nakoming van voornoemde wetgeving kan dat nimmer leiden tot aansprakelijkheid aan de zijde van Van Werven.
9.5 De opdrachtgever die handelt in strijd met dit artikel is jegens Van Werven steeds aansprakelijk voor alle directe, indirecte- en
gevolgschade, waaronder tevens wordt begrepen voor het betalen/vergoeden aan van Werven van de daaruit volgende boetes, kosten van overladen, transport,
opslag etc. Deze verplichting geldt tevens en onverkort in het geval derden voor of namens de opdrachtgever (een deel van)
de werkzaamheden van de opdrachtgever uitvoeren.
9.5 Inzake vervoer van afvalstoffen is tevens het bepaalde in artikel 7.3 van toepassing.

Art. 10. Garantieverplichting en schade

Op voorwaarde dat correct en tijdig is gereclameerd en genoegzaam is aangetoond dat er sprake is van een tekortkoming, zal Van Werven voor zover mogelijk voor herstel zorgdragen en/of tot een passende oplossing besluiten.

Art. 11. Aansprakelijkheid Van Werven, vrijwaringen en verval van rechten opdrachtgever

11.1 Onverminderd de overigens in deze algemene voorwaarden opgenomen exoneraties is de aansprakelijkheid van Van Werven jegens opdrachtgever voor toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Van Werven in dat concrete geval aanspraak geeft te vermeerderen met eigen risico.
11.2 Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Van Werven in enig concreet geval geen dekking geeft om wat voor reden dan ook, danwel de betreffende schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Van Werven beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de betreffende opdracht met een maximum van € 25.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen.
11.3 Van Werven is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, immateriële schade, gevolgschade en gederfde winst, tenzij deze het gevolg is van opzet op grove schuld van Van Werven.
11.4 Van Werven is niet aansprakelijk voor schade en kosten - hoe ook genaamd en/of ontstaan -, indien opdrachtgever dan wel enige derde, al dan niet tegen vergoeding gebruik maakt van materieel en/of personeel van Van Werven en/of goederen stalt of parkeert op een van de terreinen van Van Werven en/of Van Werven heeft verzocht bepaalde werkzaamheden, welke werkzaamheden geen onderdeel uitmaken van eventuele reeds gesloten overeenkomsten, te verrichten en Van Werven ter zake volgens instructies gegeven door of vanwege opdrachtgever en/of die andere derde heeft gehandeld.
Van Werven is niet aansprakelijk voor schade en kosten – hoe ook genaamd en/of ontstaan - bij verhuur van bemand materieel waarbij werkzaamheden in opdracht en onder toezicht van de opdrachtgever zijn verricht.
11.5 Van Werven bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid
jegens opdrachtgever dan wel enige derde kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet
ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
11.6 Opdrachtgever vrijwaart Van Werven, haar werknemers, en andere door Van Werven ingeschakelde (rechts) personen van alle aanspraken - hoe ook genaamd en/of ontstaan -van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of verband houdende met zaken geleverd of afkomstig van van Werven en/of werkzaamheden uitgevoerd door of namens Van Werven, tenzij de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Van Werven.
11.7 Opdrachtgever vrijwaart Van Werven van aanspraken daaronder begrepen boetes inzake i) de inzet van illegale werknemers en/of van ii) wanbetaling aan belastingautoriteiten en/of aan personeelsleden door opdrachtgever of door enige leverancier van opdrachtgever.
11.8 Aansprakelijkheid beperkende, - uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Van Werven kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Van Werven ook aan opdrachtgever worden tegengeworpen.
11.9 Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 3 en 8 vervalt iedere vordering op schadevergoeding jegens Van Werven, tenzij van Werven aansprakelijkheid heeft erkend, door het enkele verloop van zes maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken.
11.10 Inzake vervoerovereenkomsten gelden in afwijking van het bepaalde in dit artikel de aansprakelijkheidsbepalingen, limieten en verjaringstermijnen ingevolge Boek 8 BW en de AVC en in geval van grensoverschrijdend vervoer het CMR verdrag.
11.11 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Van Werven of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12 CO 2 rechten

12.1 Door Van Werven gerealiseerde en gerapporteerde CO2-besparing komt met uitsluiting van eventuele rechten van opdrachtgever toe aan Van Werven, tenzij afwijking daarvan schriftelijk door Van Werven aan opdrachtgever is bevestigd.
12.2 Van Werven rapporteert gerealiseerde CO2-besparing in haar jaarlijkse CO2-rapportage. De gehanteerde kengetallen zijn gecertificeerd door het onafhankelijke Energieonderzoek Centrum Nederland.

Art. 13. Partiële nietigheid

13.1 Indien één van de bedingen of een onderdeel daarvan uit deze algemene bepalingen dan wel enig onderdeel van de
onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het
beding of de bedingen van deze algemene bepalingen onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand.
13.2 Indien het geval zoals omschreven in het eerste lid zich voordoet, zullen Van Werven en opdrachtgever voor de nietige of
vernietigde passage een geldige regeling treffen die de bedoeling van Van Werven en opdrachtgever met de onderliggende nietige of
vernietigde passage zoveel mogelijk weergeeft en daarmee zoveel mogelijk overeenkomt.

Art. 14 Diversen

14.1 Het Nederlands recht is van toepassing bij geschillen. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
14.2 De rechtbank Gelderland is bij uitsluiting bevoegd om van elk geschil in deze kennis te nemen.
14.3 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.
14.4 De laatste gewijzigde tekst van deze algemene voorwaarden alsmede van de AVC zijn van toepassing.